Hãy hợp tác cùng chúng tôi, hợp tác trên tinh thần 3 bên cùng có lợi